Milí študenti,

dovoľte mi poinformovať vás o výsledkoch klasifikácie za druhý polrok školského roka 2018/2019.

 

V 2. polroku navštevovalo našu školu 502 žiakov v dennej forme štúdia. Na tejto škole ste mohli nájsť 20 tried.

 

Priemerný prospech klasifikovaných žiakov v 2. polroku za celú školu bol 1,63.

Na tejto škole:

prospelo s vyznamenaním 150 študentov, čo predstavuje 29,88% z celkového počtu študentov.

Veľmi dobre prospelo 159 študentov, čo je 31,15 %.

178 študentov prospelo, čo je 35,45%.

7 študentov neprospelo, čo je 1,40 % z celkového počtu

8 študentov bolo neklasifikovaných, čo je 2,12 % z celkového počtu

 

Najlepšie výsledky v štúdiu dosiahli tieto triedy:

na 1. mieste sa umiestnila 2.D  trieda s priemerom 1,29

  1. miesto obsadili žiaci 1.D triedy s priemerom 1,39

a 3. miesto patrí žiakom 1.E triedy, s priemerom 1,43.

 

Naopak najhorší prospech dosiahli tieto triedy:

  1. miesto obsadili žiaci z 4.B s priemerom 1,89,
  2. miesto patrí žiakom 5.E triedy s priemerom 1,92

a 20. miesto patrí žiakom 4.A triedy s priemerom 2,12.

 

Pri hodnotení dochádzky sa na prvých troch miestach umiestnili tieto triedy:

prvé miesto a naše uznanie patrí 1.E triede s počtom vymeškaných hodín na jedného žiaka 44,08

druhé miesto patrí žiakom 4.A triedy, ktorí mali priemerný počet vymeškaných hodín na jedného žiaka 49,43,

a na treťom mieste sa umiestnili žiaci 2.D triedy, s počtom 50,22 vymeškaných hodín na jedného žiaka.

 

Naopak najhoršou dochádzkou sa môžu pochváliť triedy:

  1. miesto obsadila 4.D s počtom vymeškaných hodín 90,08 na jedného žiaka,
  2. miesto patrí 4.E triede s počtom vymeškaných hodín 103,91 na jedného žiaka.

a 20. miesto patrí žiakom 3.E triedy s počtom vymeškaných hodín 110,65 na jedného žiaka.

 

V hodnotení prospechu v rámci ročníkov sa najlepšími stali triedy:

Za prvý ročník 1.D trieda s priemerom 1,39.

Za druhý ročník 2.D trieda s priemerom 1,29.

Za tretí ročník 3.C trieda s priemerom 1,6.

Za štvrtý ročník 4.E trieda s priemerom 1,56.

Za piaty ročník 5.D trieda s priemerom 1,59.

 

Naopak triedami s najhorším prospechom boli:

Za prvý ročník 1.B trieda s priemerom 1,53.

Za druhý ročník 2.B s priemerom 1,87.

Za tretí ročník 3.B s priemerom 1,75.

Za štvrtý ročník 4.A s priemerom 2.12.

Za piaty ročník 5.E s priemerom 1,92.

 

Môžeme sa pochváliť, že v 1.polroku školského roka 2018/2019 na našej škole študovalo 27 študentov s priemerom 1,00.  V prvom ročníku sú štyria, v druhom ročníku sú dvanásť, v treťom ročníku päť, vo štvrtom ročníku sú to traja žiaci a v piatom ročníku sú to traja žiaci.

 

 

Za 2. polrok bolo dokopy vymeškaných 34 839 hodín, čo znamená, že každý študent chýbal v škole v priemere 69,40 hodín. Neospravedlnených hodín bolo za tento polrok 250. Na jedného žiaka pripadá v priemere 0,50 neospravedlnených hodín.

 

Na našej škole sú i žiaci so zníženou známkou zo správania. Za porušenie vnútorného poriadku školy mali zníženú známku zo správania na druhý stupeň 5 žiakov, na tretí stupeň traja žiaci.

 

Môžeme sa pochváliť žiakom, ktorý dosiahol priemerný prospech 1,00 a pritom nevymeškal ani jednu vyučovaciu hodinu. Ide o Romana Kyjevského  z 2.D triedy.

 

 

Všetkým študentom k dosiahnutým výsledkom v druhom polroku blahoželáme a želáme im  veľa úspechov v ďalšom štúdiu.