Z aktuálneho diania

Naspäť »

Výsledky klasifikácie za 1. polrok šk.roka 2012/2013

Milí študenti,

dovoľte mi poinformovať vás o výsledkoch klasifikácie za prvý polrok školského roka 2012/2013.

 

V 1. polroku navštevovalo našu školu 647 žiakov v dennej forme štúdia. Na tejto škole môžete tento rok nájsť 23 tried.

 

Priemerný prospech klasifikovaných žiakov v 1. polroku za celú školu bol 1,88.

Na tejto škole:

prospelo s vyznamenaním 121 študentov, čo predstavuje 18,7 % z celkového počtu študentov.

Veľmi dobre prospelo 208 študentov, čo je 32,1 %.

257 študentov prospelo, čo je 39,7 %.

43 študentov neprospelo, čo je 6,6 %.

18 študentov bolo neklasifikovaných, čo je 2,8 % z celkového počtu.

 

Najlepšie výsledky v štúdiu dosiahli tieto triedy:

na 1. mieste sa umiestnila 1.E trieda s priemerom 1,6,

2. miesto obsadili žiaci 1.D triedy s priemerom 1,71,

a 3. miesto patrí žiakom 2.E triedy, s priemerom 1,73.

 

Naopak najhorší prospech dosiahli tieto triedy:

21. miesto obsadili žiaci z 3.C s priemerom 2,13,

22. miesto patrí žiakom 4.A triedy s priemerom 2,14,

a 23. miesto patrí žiakom 4.E triedy s priemerom 2,17.

 

Pri hodnotení dochádzky sa na prvých troch miestach umiestnili tieto triedy:

prvé miesto a naše uznanie patrí 1.B triede s počtom vymeškaných hodín na jedného žiaka 35,37,

druhé miesto patrí žiakom 1.E triedy, ktorí mali priemerný počet vymeškaných hodín na jedného žiaka 40, 75,

a na treťom mieste sa umiestnili žiaci 1.A triedy, s počtom 42, 03 vymeškaných hodín na jedného žiaka.

 

Naopak najhoršou dochádzkou sa môžu pochváliť triedy:

21. miesto obsadila 3.A s počtom vymeškaných hodín 104,93 na jedného žiaka,

22. miesto patrí 3.E s počtom vymeškaných hodín 109,18 na jedného žiaka.

a 23. miesto patrí žiakom 4.E s počtom vymeškaných hodín 123,73 na jedného žiaka.

 

V hodnotení prospechu v rámci ročníkov sa najlepšími stali triedy:

Za prvý ročník 1.E trieda s priemerom 1,6.

Za druhý ročník 2.E trieda s priemerom 1,73.

Za tretí ročník 3.A trieda s priemerom 1,81.

A za štvrtý ročník 4.F trieda s priemerom 1,84.

 

Naopak triedami s najhorším prospechom boli:

Za prvý ročník 1.A trieda s priemerom 1,91.

Za druhý ročník 2.A s priemerom 1,92.

Za tretí ročník 3.C s priemerom 2,13.

A za štvrtý ročník 4.E s priemerom 2,17.

 

Môžeme sa pochváliť, že oproti minulému roku vzrástol počet študentov s priemerom 1,00. Z 9 žiakov na 16. V prvom a druhom ročníku je ich po 5 a v treťom aj vo štvrtom ročníku sú to traja žiaci.

 

Mimoriadnu pochvalu si zaslúžia žiačky 1.E triedy Miriama Šoltésová a 3.D triedy Miriama Tokárová, ktorých priemerný prospech je 1.00, a zároveň nemajú ani jednu vymeškanú vyučovaciu hodinu.

 

Za 1. polrok bolo dokopy vymeškaných 46 823 hodín, čo znamená, že každý študent chýbal v škole v priemere 72, 37 hodín. Neospravedlnené hodiny vzrástli oproti minulému roku, čo znamená, že za tento polrok máme 660 neospravedlnených hodín. Na jedného žiaka pripadá v priemere 1,02 neospravedlnených hodín.

 

Na našej škole sú i žiaci so zníženou známkou zo správania. Za porušenie vnútorného poriadku školy mali zníženú známku zo správania na druhý stupeň 12 žiaci, na tretí stupeň 9 žiaci.

 DISKUSIA:
Žiadne diskusné príspevky
Medzinárodná konferencia v Poľsku 2014
Ples OA, 7.2.2015
Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v študijnom odbore obchodná akadémia v Žiline
Celoslovenská súťaž ZAV 2014,Zvolen
SIP,10.12.2014
Projekt Mini Erasmus
OA na hokeji
Správna voľba povolania 2014
Biela pastelka 2014 EX200
Pobaltie 2016
Krajské kolo v spracovaní informácií na počítači
Krajské kolo v spracovaní informácií na počítači
Hviezdoslavov Kubín , 4.3.2015
Výlet do Talianska
Výlet do Londýna 2015
Výlet do Talianska,2015
Výlet do Francúzska 2015
Pangea
Maturitné tablá 2014/2015
Štátna skúška v písaní na PC a korešpondencii, 17.4.2015
Deň narcisov 2015
Valentínska kvapka krvi 2015
Výstava SPrávna voľba povolania-príležitosť k úspechu
Veľtrh cvičných firiem 2013
zber papiera
Biela pastelka 2013
Deň nezábudiek 2013,20.09.2013
24. 10. 2013 – Americký
kon­zul Nikolas Trendowski
na návšteve OA
Celoštátne vyhodnotenie VI. ročníka OFDMS
2012/2013
Viťazi zberu papiera 2013/2014
Deň aktivít, 15.11.2013
Imatrikulácia 15.11.2013,škola
Komprax-relaxačný kútik
Beseda so spisovateľom Pavlom Hiraxom Baričákom
Imatrikulácia,15.11.2013,Tabačka
KomPrax2
KomPrax1
U hasičov, branecký kurz, 5.9.2013
Externá časť maturitných skúšok, 13.3. 2013
Majstrovstvá OA v elektronických šípkach
Deň narcisov, 12.4.2013
Návšteva Anglicka, školský výlet 26.4.-1.5.2013
Veľký futbal,dievčatá
Regionálne kolo Olympiády v ľahkej atletike,7.5.2013
Branný pretek-Biela hora
Rozlúčka so štvrtákmi,výzdoba tried2013
Maturitné tablá 2013
Takto sme maturovali...ústne maturitné skúšky 2013
U hasičov, 23.5.2013
Účelové cvičenie,Anička,27.-28.5.2013, 2A-F
Športovci OA na prijatí u Z.Trebuľu-predsedu KSK
Majstrovstvá SR v elektronických šípkach pre SŠ
Armwrestling
Študentská kvapka krvi, 11.03.2014
Hviezdoslavov Kubín 2014
SIP
Externá časť matur.skúšky 2014
ZAV
veľtrh v Ostrave 2014
Veľtrh cvičných firiem-Žiar nad Hronom
Deň narcisov 2014
Mladý Európan
Školský zájazd do BENELUXu 28.4.2014-3.5.2014
Rozlúčka so štvrtákmi, 9.5.2014
Výlet do Paríža
Zájazd do Osvienčimu 2011
Otvorená hodina ANJ,2.E,27.2.2014
SOČ-školské kolo
Olympiáda v SJL 2013
Olympiáda ľudských práv 2013
Mikuláš na OA, 6.12.2013
Úsmev ako dar 2013
Olympiáda v ANJ,9.12.2013
OLympiáda v ANJ-bilingválna sekcia,10.12.2013
Veronika Cmárová-bronzová medailistka z MS v kickboxe a študentka OA
Wordprocessing,18.12.2013
Futsalový turnaj, 19.12.2013
Olympiáda vo francúzskom jazyku, 27.1.2014
Deň otvorených dverí, 30.1.2014
Super trieda, vyhlásenie výsledkov
odovzdavanie diplomov-krajské kolo v spracovaní informácií
Úspechy našich športovcov
Darovanie krvi na OA,4.3.2013
Voľba študentského richtára
Štátna skúška v písaní na PC
Najlepší podnikateľský plán-reg. súťaž-30.4.2012
Deň Slnka - 2012
Maturitné tablá štvrtákov 2011/2012
Rozlúčka so štvrtákmi, 11.5.2012
Ústne maturitné skúšky 2012
KK v atletike
MDD 2012
Pentapolitana-Sabinov 2012
Slávnostné vyhodnotenie šk.roka 2011/2012
Kurz na ochranu človeka a prírody, 3.roč., sept.2012
Účelové cvičenie 1.A,B,C, 10.9.2012
Účelové cvičenie 1.D,E 11.9.2012
Účelové cvičenie 2.A,B,C 12.9.2012
Reg.kolo volejbal -21.-22.3.2012
Matury 2012-externá časť
Olympiáda zo slovenského jazyka
Aj o našu školu je veľký záujem...
Naši zlatí chlapci na návšteve v škole (aj s majstrovským pohárom)
Tomáš Jurčo vymenil ľadovú plochu za školské lavice
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem – Ostrava 2011
Zber papiera 2011, vyhlásenie víťazov
Veľtrh  cvičných firiem, Ko­šice
Imatrikulácia 2011
Ples Obchodnej akadémie 2012
Kvalifikácia v stolnom tenise chlapcov
Valentínska kvapka krvi na OA, 16.2.2012
S Optimou do formy
Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, 21.02.2012
Olympiáda vo francúzskom jazyku 2012
Ekonomická  prednáška v aule školy
XXII. ročník behu MČ Juh
14.ples OA
Mikuláš 2012
Olympiáda v anglickom jazyku-bilingválna sekcia
Výstava stredných škôl na SPŠ-dopravnej, 9.12.2012
Súťaž  v spracovaní in­­­for­­­mácií na PC
Olympiáda ľudských práv
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem- Bratislava
Demonštrácia 14.12.2012
Regionálne kolo súťaže v stolnom tenise,17.1.2013
Hviezdoslavov Kubín,11.2.2013
NOA na návšteve v denníku Korzár
Regionálne finále v športovej streľbe
Imatrikulácia prvákov, 22.11.2012 popo­ludní
Vyhodnotenie naj­ús­peš­nej­ších štu­den­tov KSK
Štrajkujúca OA na mítingu pred ved.knižnicou, 26.11.2012
Zber papiera 2012 – vy­hlá­senie ví­ťa­zov
Študentská kvapka krvi
2012
Imatrikulácia prvákov, oficiálna časť 23.11.2012
Veľtrh  cvičných firiem Ko­šice 2012
Olympiáda v slovenskom jazyku
89.ročník MMM a náš reprezentant
Krajské kolo v cezpoľnom behu,12.10.2010
Hokejový sviatok na Slovensku-MS2011
Čajka na UPJŠ
City and Guilds, odovzdávanie certifikátov
Olympiáda ľudských práv
XX.ročník behu starostu MČ Juh
14.12.2010 Súťaž v písaní na PC
Účelové cvičenie 1.A,B,D 13.09.2010
Účelové cvičenie 1.C,E,F, 14,09,2010
Deň nezábudiek
Dlhodobá súťaž vo volejbale
Zber papiera, vyhodnotenie
Veľtrh
Olympiáda v anglickom jazyku 2010
DNI SLNKA
Dirt Massacra 14. 05. 2011
exkurzia v archíve
Môj Nonstop beh hrebeňom Nízkych Tatier
Typing-Ostrava 2013
štátna skúška v písaní na pc
MMM2013
Krajské kolo súťaže v Spracovaní informácií na počítači
Ružín - Deň dobrovoľníkov 10.9.2010
ADK súťaž
Benelux
Wales
Kurz na ochranu života a prírody, 6,9,2010, u hasičov
Ocenenie
Akcia o možnostiach štúdia v USA
Jana Berezňaková-rozhovor
Pokus o zápis do Guinessovej knihy rekordov
Iuventa-program dobrovoľníctva
Marcela Furuglašová
Imatrikulácia 2010
webdesign & software 2004 © absloventi OA