Z aktuálneho diania

Naspäť »

Výsledky klasifikácie za 2.polrok šk.roku 2015/2016

Milí študenti,

dovoľte mi poinformovať vás o výsledkoch klasifikácie za druhý polrok školského roka 2015/2016.

 

V 2. polroku navštevovalo našu školu 551 žiakov v dennej forme štúdia. Na tejto škole ste mohli nájsť 21 tried. Po odchode absolventov ostalo 16 tried.

 

Priemerný prospech klasifikovaných žiakov v 2. polroku za celú školu bol 1,71.

Na tejto škole:

prospelo s vyznamenaním 151 študentov, čo predstavuje 27,4% z celkového počtu študentov.

Veľmi dobre prospelo 192 študentov, čo je 34,8 %.

192 študentov prospelo, čo je 34,8%.

7 študentov neprospelo, čo je 1,27 % z celkového počtu

9 žiakov bolo neklasifikovaných, čo je 1,63% z celkového počtu-

 

Najlepšie výsledky v štúdiu dosiahli tieto triedy:

na 1. mieste sa umiestnila 2.D  trieda s priemerom 1,28,

2. miesto obsadili žiaci 1.E triedy s priemerom 1,29,

a 3. miesto patrí žiakom 2.E triedy, s priemerom 1,45.

 

Naopak najhorší prospech dosiahli tieto triedy:

19. miesto obsadili žiaci z 3.B s priemerom 1,98,

20. miesto patrí žiakom 3.A triedy s priemerom 2,06

a 21. miesto patrí žiakom 4.B triedy s priemerom 2,2.

 

Pri hodnotení dochádzky sa na prvých troch miestach umiestnili tieto triedy:

prvé miesto a naše uznanie patrí 1.B triede s počtom vymeškaných hodín na jedného žiaka 43,12

druhé miesto patrí žiakom 2.D triedy, ktorí mali priemerný počet vymeškaných hodín na jedného žiaka 44,84,

a na treťom mieste sa umiestnili žiaci 1.A triedy, s počtom 45,50 vymeškaných hodín na jedného žiaka.

 

Naopak najhoršou dochádzkou sa môžu pochváliť triedy:

19. miesto obsadila 3.A s počtom vymeškaných hodín 76,79 na jedného žiaka,

20. miesto patrí 2.B triede s počtom vymeškaných hodín 80,71 na jedného žiaka.

a 21. miesto patrí žiakom 3.B triedy s počtom vymeškaných hodín 90,60 na jedného žiaka.

 

V hodnotení prospechu v rámci ročníkov sa najlepšími stali triedy:

Za prvý ročník 1.E trieda s priemerom 1,24.

Za druhý ročník 2.D trieda s priemerom 1,28.

Za tretí ročník 3.E trieda s priemerom 1,46.

A za štvrtý ročník 4.E trieda s priemerom 1,62.

 

Naopak triedami s najhorším prospechom boli:

Za prvý ročník 1.A trieda s priemerom 1,71.

Za druhý ročník 2.B s priemerom 1,99.

Za tretí ročník 3.A s priemerom 2,06.

Za štvrtý ročník 4.B s priemerom 2,2.

Môžeme sa pochváliť, že v 2.polroku školského roka 2015/2016 na našej škole študovalo 46 študentov s priemerom 1,00. . V prvom ročníku je ich 16, v druhom ročníku 16, v treťom ročníku je ich 5,  vo štvrtom ročníku 5 a v piatom ročníku sú to štyria žiaci.

 

 

Za 2. polrok bolo dokopy vymeškaných 35 065 hodín, čo znamená, že každý študent chýbal v škole v priemere 63,64 hodín. Neospravedlnených hodín bolo za tento polrok 262. Na jedného žiaka pripadá v priemere 0,48 neospravedlnených hodín.

 

Na našej škole sú i žiaci so zníženou známkou zo správania. Za porušenie vnútorného poriadku školy mali zníženú známku zo správania na druhý stupeň 10 žiaci, na tretí stupeň 2 žiaci.

 

Môžeme sa pochváliť že traja študenti dosiahli priemerný prospech 1,00 a pritom nevymeškali ani jednu vyučovaciu hodinu.  Ide o Ernesta Seligu z 2.D triedy, Veroniku Tomčovú z 2.D triedy a Michaelu Fečkovú z 2.B triedy.

 

Všetkým študentom k dosiahnutým výsledkom v druhom polroku blahoželáme a želáme im pekné prázdniny a veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

 DISKUSIA:
Žiadne diskusné príspevky
Medzinárodná konferencia v Poľsku 2014
Ples OA, 7.2.2015
Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v študijnom odbore obchodná akadémia v Žiline
Celoslovenská súťaž ZAV 2014,Zvolen
SIP,10.12.2014
Projekt Mini Erasmus
OA na hokeji
Správna voľba povolania 2014
Biela pastelka 2014 EX200
Pobaltie 2016
Krajské kolo v spracovaní informácií na počítači
Krajské kolo v spracovaní informácií na počítači
Hviezdoslavov Kubín , 4.3.2015
Výlet do Talianska
Výlet do Londýna 2015
Výlet do Talianska,2015
Výlet do Francúzska 2015
Pangea
Maturitné tablá 2014/2015
Štátna skúška v písaní na PC a korešpondencii, 17.4.2015
Deň narcisov 2015
Valentínska kvapka krvi 2015
Výstava SPrávna voľba povolania-príležitosť k úspechu
Veľtrh cvičných firiem 2013
zber papiera
Biela pastelka 2013
Deň nezábudiek 2013,20.09.2013
24. 10. 2013 – Americký
kon­zul Nikolas Trendowski
na návšteve OA
Celoštátne vyhodnotenie VI. ročníka OFDMS
2012/2013
Viťazi zberu papiera 2013/2014
Deň aktivít, 15.11.2013
Imatrikulácia 15.11.2013,škola
Komprax-relaxačný kútik
Beseda so spisovateľom Pavlom Hiraxom Baričákom
Imatrikulácia,15.11.2013,Tabačka
KomPrax2
KomPrax1
U hasičov, branecký kurz, 5.9.2013
Externá časť maturitných skúšok, 13.3. 2013
Majstrovstvá OA v elektronických šípkach
Deň narcisov, 12.4.2013
Návšteva Anglicka, školský výlet 26.4.-1.5.2013
Veľký futbal,dievčatá
Regionálne kolo Olympiády v ľahkej atletike,7.5.2013
Branný pretek-Biela hora
Rozlúčka so štvrtákmi,výzdoba tried2013
Maturitné tablá 2013
Takto sme maturovali...ústne maturitné skúšky 2013
U hasičov, 23.5.2013
Účelové cvičenie,Anička,27.-28.5.2013, 2A-F
Športovci OA na prijatí u Z.Trebuľu-predsedu KSK
Majstrovstvá SR v elektronických šípkach pre SŠ
Armwrestling
Študentská kvapka krvi, 11.03.2014
Hviezdoslavov Kubín 2014
SIP
Externá časť matur.skúšky 2014
ZAV
veľtrh v Ostrave 2014
Veľtrh cvičných firiem-Žiar nad Hronom
Deň narcisov 2014
Mladý Európan
Školský zájazd do BENELUXu 28.4.2014-3.5.2014
Rozlúčka so štvrtákmi, 9.5.2014
Výlet do Paríža
Zájazd do Osvienčimu 2011
Otvorená hodina ANJ,2.E,27.2.2014
SOČ-školské kolo
Olympiáda v SJL 2013
Olympiáda ľudských práv 2013
Mikuláš na OA, 6.12.2013
Úsmev ako dar 2013
Olympiáda v ANJ,9.12.2013
OLympiáda v ANJ-bilingválna sekcia,10.12.2013
Veronika Cmárová-bronzová medailistka z MS v kickboxe a študentka OA
Wordprocessing,18.12.2013
Futsalový turnaj, 19.12.2013
Olympiáda vo francúzskom jazyku, 27.1.2014
Deň otvorených dverí, 30.1.2014
Super trieda, vyhlásenie výsledkov
odovzdavanie diplomov-krajské kolo v spracovaní informácií
Úspechy našich športovcov
Darovanie krvi na OA,4.3.2013
Voľba študentského richtára
Štátna skúška v písaní na PC
Najlepší podnikateľský plán-reg. súťaž-30.4.2012
Deň Slnka - 2012
Maturitné tablá štvrtákov 2011/2012
Rozlúčka so štvrtákmi, 11.5.2012
Ústne maturitné skúšky 2012
KK v atletike
MDD 2012
Pentapolitana-Sabinov 2012
Slávnostné vyhodnotenie šk.roka 2011/2012
Kurz na ochranu človeka a prírody, 3.roč., sept.2012
Účelové cvičenie 1.A,B,C, 10.9.2012
Účelové cvičenie 1.D,E 11.9.2012
Účelové cvičenie 2.A,B,C 12.9.2012
Reg.kolo volejbal -21.-22.3.2012
Matury 2012-externá časť
Olympiáda zo slovenského jazyka
Aj o našu školu je veľký záujem...
Naši zlatí chlapci na návšteve v škole (aj s majstrovským pohárom)
Tomáš Jurčo vymenil ľadovú plochu za školské lavice
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem – Ostrava 2011
Zber papiera 2011, vyhlásenie víťazov
Veľtrh  cvičných firiem, Ko­šice
Imatrikulácia 2011
Ples Obchodnej akadémie 2012
Kvalifikácia v stolnom tenise chlapcov
Valentínska kvapka krvi na OA, 16.2.2012
S Optimou do formy
Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, 21.02.2012
Olympiáda vo francúzskom jazyku 2012
Ekonomická  prednáška v aule školy
XXII. ročník behu MČ Juh
14.ples OA
Mikuláš 2012
Olympiáda v anglickom jazyku-bilingválna sekcia
Výstava stredných škôl na SPŠ-dopravnej, 9.12.2012
Súťaž  v spracovaní in­­­for­­­mácií na PC
Olympiáda ľudských práv
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem- Bratislava
Demonštrácia 14.12.2012
Regionálne kolo súťaže v stolnom tenise,17.1.2013
Hviezdoslavov Kubín,11.2.2013
NOA na návšteve v denníku Korzár
Regionálne finále v športovej streľbe
Imatrikulácia prvákov, 22.11.2012 popo­ludní
Vyhodnotenie naj­ús­peš­nej­ších štu­den­tov KSK
Štrajkujúca OA na mítingu pred ved.knižnicou, 26.11.2012
Zber papiera 2012 – vy­hlá­senie ví­ťa­zov
Študentská kvapka krvi
2012
Imatrikulácia prvákov, oficiálna časť 23.11.2012
Veľtrh  cvičných firiem Ko­šice 2012
Olympiáda v slovenskom jazyku
89.ročník MMM a náš reprezentant
Krajské kolo v cezpoľnom behu,12.10.2010
Hokejový sviatok na Slovensku-MS2011
Čajka na UPJŠ
City and Guilds, odovzdávanie certifikátov
Olympiáda ľudských práv
XX.ročník behu starostu MČ Juh
14.12.2010 Súťaž v písaní na PC
Účelové cvičenie 1.A,B,D 13.09.2010
Účelové cvičenie 1.C,E,F, 14,09,2010
Deň nezábudiek
Dlhodobá súťaž vo volejbale
Zber papiera, vyhodnotenie
Veľtrh
Olympiáda v anglickom jazyku 2010
DNI SLNKA
Dirt Massacra 14. 05. 2011
exkurzia v archíve
Môj Nonstop beh hrebeňom Nízkych Tatier
Typing-Ostrava 2013
štátna skúška v písaní na pc
MMM2013
Krajské kolo súťaže v Spracovaní informácií na počítači
Ružín - Deň dobrovoľníkov 10.9.2010
ADK súťaž
Benelux
Wales
Kurz na ochranu života a prírody, 6,9,2010, u hasičov
Ocenenie
Akcia o možnostiach štúdia v USA
Jana Berezňaková-rozhovor
Pokus o zápis do Guinessovej knihy rekordov
Iuventa-program dobrovoľníctva
Marcela Furuglašová
Imatrikulácia 2010
webdesign & software 2004 © absloventi OA