Milí študenti,

dovoľte mi poinformovať vás o výsledkoch klasifikácie za prvý polrok školského roka 2016/2017.

 

V 1. polroku navštevovalo našu školu 544 žiakov v dennej forme štúdia. Na tejto škole ste mohli nájsť 21 tried.

 

Priemerný prospech klasifikovaných žiakov v 1. polroku za celú školu bol 1,71.

Na tejto škole:

prospelo s vyznamenaním 140 študentov, čo predstavuje 25,7% z celkového počtu študentov.

Veľmi dobre prospelo 197 študentov, čo je 36,2 %.

172 študentov prospelo, čo je 31,6%.

25 študentov neprospelo, čo je 4,6 % z celkového počtu

10 študentov bolo neklasifikovaných, čo je 1,9% z celkového počtu

 

Najlepšie výsledky v štúdiu dosiahli tieto triedy:

na 1. mieste sa umiestnila 2.E  trieda s priemerom 1,36,

  1. miesto obsadili žiaci 3.D triedy s priemerom 1,38,

a 3. miesto patrí žiakom 5.E triedy, s priemerom 1,49.

 

Naopak najhorší prospech dosiahli tieto triedy:

  1. miesto obsadili žiaci z 3.C s priemerom 1,95,
  2. miesto patrí žiakom 4.B triedy s priemerom 1,97

a 21. miesto patrí žiakom 3.B triedy s priemerom 1,99.

 

Pri hodnotení dochádzky sa na prvých troch miestach umiestnili tieto triedy:

prvé miesto a naše uznanie patrí 1.B triede s počtom vymeškaných hodín na jedného žiaka 40,32

druhé miesto patrí žiakom 1.A triedy, ktorí mali priemerný počet vymeškaných hodín na jedného žiaka 40,66,

a na treťom mieste sa umiestnili žiaci 1.D triedy, s počtom 42,17 vymeškaných hodín na jedného žiaka.

 

Naopak najhoršou dochádzkou sa môžu pochváliť triedy:

  1. miesto obsadila 4.E s počtom vymeškaných hodín 72,46 na jedného žiaka,
  2. miesto patrí 3.A triede s počtom vymeškaných hodín 76,20 na jedného žiaka.

a 21. miesto patrí žiakom 3.B triedy s počtom vymeškaných hodín 79,50 na jedného žiaka.

 

V hodnotení prospechu v rámci ročníkov sa najlepšími stali triedy:

Za prvý ročník 1.C trieda s priemerom 1,56.

Za druhý ročník 2.E trieda s priemerom 1,36.

Za tretí ročník 3.D trieda s priemerom 1,38.

A za štvrtý ročník 4.E trieda s priemerom 1,65.

 

Naopak triedami s najhorším prospechom boli:

Za prvý ročník 1.A trieda s priemerom 1,83.

Za druhý ročník 2.A s priemerom 1,86.

Za tretí ročník 3.C s priemerom 1,95.

Za štvrtý ročník 4.B s priemerom 1.97.

 

Môžeme sa pochváliť, že v 1.polroku školského roka 2016/2017 na našej škole študovalo 28 študentov s priemerom 1,00. . V prvom ročníku sú dvaja, v druhom ročníku je ich 8, v treťom ročníku je ich 6,  vo štvrtom ročníku 4 a v piatom ročníku sú to šiesti žiaci.

 

 

Za 2. polrok bolo dokopy vymeškaných 30 465 hodín, čo znamená, že každý študent chýbal v škole v priemere 56 hodín. Neospravedlnených hodín bolo za tento polrok 312. Na jedného žiaka pripadá v priemere 0,57 neospravedlnených hodín.

 

Na našej škole sú i žiaci so zníženou známkou zo správania. Za porušenie vnútorného poriadku školy mali zníženú známku zo správania na druhý stupeň 9 žiaci, na tretí stupeň 1 žiak.

 

Môžeme sa pochváliť že jedna študentka dosiahla priemerný prospech 1,00 a pritom nevymeškala ani jednu vyučovaciu hodinu.  Ide o Darinu Kochovú z 5.E triedy.

 

Všetkým študentom k dosiahnutým výsledkom v prvom polroku blahoželáme a želáme im  veľa úspechov v ďalšom štúdiu.